شما اینجایید:   محصولات و خدمات خدمات مشترکین

خدمات مشترکین

فروش انشعاب و پذیرش مشترکین یکی ازمهمترین حوزه های  صنعت برق می باشد و خدمات اصلی ارائه شده در این سیستم شامل : فروش انشعاب برق جدید و آزاد، تغییرات قدرت انشعاب، تغییر تعرفه و تغییرنام می باشد.

تصاویر دفاتر خدمات مشترکین


بطور کلی هدف اصلی این سیستم عبارت است از ایجاد امکان مکانیزه برای ثبت اطلاعات تقاضای مشترک از مرحله ثبت تقاضا تا انتهای مرحلۀ تأمین تقاضا از طریق کارتابل و کنترل عملیات انجام شده در این سیستم امکان و امکان اخذ گزارش های متنوع مدیریتی و کنترل در کلیه موارد  طی عملیات تأمین تقاضا می باشد. امکان گردش مکانیزه اطلاعات و کنترل بر توالی صحیح عملیات از اهداف دیگر این سیستم است.
زیر سیستم های اصلی این سیستم عبارتند از:
۱-    پذیرش مشترکین  
۲-    محاسبه هزینه ها
۳-    اعلام شرایط و عقد قرارداد
۴-    برنامه تأمین برق
۵-    تسویه حساب
۶-    صدور صورتحساب
۷-    وصول و استرداد وجه
۸-    تأمین برق